English   


Нормативни актове
Начало > Нормативни актове


ПМС № 156/26.06.2015 г. за промяна на наименованнието **Национален музеен комплекс - София** в **Национална галерия**

                                                

С Постановление № 440 от 22 декември 2014 г. на Министерски съвет, влязло в сила от 01.01.2015 г., Националния музей на българското изобразително изкуство – София и Националната галерия за чуждестранно изкуство – София се преобразуват чрез сливане в Национален музеен комплекс – София.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156 ОТ 26 ЮНИ 2015 Г.

за изменение на Постановление № 440 на Министерския съвет от 2014 г. за преобразуване на национални музеи (ДВ, бр. 107 от 2014 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

§ 1. Навсякъде в постановлението думите „Национален музеен комплекс – София“ се заменят с „Национална галерия“, а думите „Националният музеен комплекс – София“ и „Националния музеен комплекс – София“ се заменят с „Националната галерия“.

Заключителни разпоредби

§ 2. В приложението към чл. 2, ал. 1 от Постановление № 14 на Министерския съвет от 2011 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджет в Министерството на културата (обн., ДВ, бр. 11 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 25, 35, 58 и 83 от 2011 г., бр. 82 от 2013 г., бр. 23 и 107 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.) т. 78 се изменя така:

„78. Национална галерия“.

§ 3. В чл. 1 от Постановление № 146 на Министерския съвет от 2010 г. за осигуряване охраната на обекти от национално значение в рамките на определената обща численост и бюджета на Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 58 от 2010 г.; изм., бр. 107 от 2014 г.) думите „Националния музеен комплекс – София“ се заменят с „Национална галерия“.

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

За министър-председател: Томислав Дончев

За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156 ОТ 26 ЮНИ 2015 Г.  е обнародвано в Държавен вестник бр.50/03.07.2015 г.

национална галерия

23.7.2015 09:07 

Покажи новини.  Сортирай по  Ред