English   


Комисия за оглед на худ. произведения/предмети и издаване на удостоверения
Начало > За нас > Комисия за оглед на худ. произведения/предмети и издаване на удостоверения

 КОМИСИЯ  ЗА ОГЛЕД НА ХУД. ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ

 

 

Комисия за извършване на оглед на художествени произведения/предмети, обект на износ от територията на Р. България за чужбина, които не притежават характеристики на на културна ценност и не отговарят на определението за културна ценност по смисъла на чл. 7 от ЗКН и за издаване на удостоверения за представените за износ произведения/предмети.

Работно време и място на заседанията

Понеделник         10.00 - 12.00 ч.

Сряда                       10.00 -  12.00 ч.

Петък                      10.00 – 12.00 ч.         

Комисията заседава в сградата на бившия Княжески дворец – гр. СОФИЯ, пл. „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I“ №1

 

За издаване на удостоверение на художествени произведения, които не съответстват на изискванията за културна ценност по смисъла на Закона за културното наследство, е необходимо да представите пред комисията:

1.     Оригиналното художествено произведение, което искате да изнесете извън страната

 или оригиналните художествени произведения, когато са повече от едно на брой.

 

2.     2 (два) броя цветни снимки (около 9/12см) за всяко художествено произведение 

или 3 (три) броя цветни снимки (ок. 9/12см) за всяко художествено произведение, ако то ще се върне отново в страната.
Допустимо е вместо снимки на фотохартия да се представят 2 или съответно 3 броя цветни изображения, отпечатени на обикновена хартия и на цветен принтер с размери на всяко изображение около 9/12см.

 

3.     2 (два) броя списъци на всички художествени произведения, които желаете да изнесете в чужбина, когато тези произведения са повече от две на брой и ще бъдат изнесени заедно

или 3 (три) броя списъци, ако ще върнете художествените произведения отново в страната. Списъците трябва да съдържат последователно изброяване на удожествените произведения със следните данни:
 - наименование на произведението
 - размери на произведението
 - техника и материали
 - автор,
например:
1. "Натюрморт", 50/35см, маслени бои, платно, Иван Петров
2. "Пейзаж", 38/45см, акварел, хартия, Мариана Тодорова
3. "Лазарка", 15/10/10см, бронз, Силвия Стоянова
и т.н. до изчерпване на всички художествени произведения.

 

 

Процедурата по издаване на удостоверението изисква:

1.    Подаване на заявление по образец в два екземпляра за издаване на удостоверение за износ на художествените произведения/предметите. Заявлението може да бъде получено на място, от комисията или изтеглено тук .

2.     Оглед на произведенията/предметите, обект на износа.

3.     Издаване на удостоверение в два екземпляра – един за Агенция „Митници“ и един за Националната галерия.

4.     Издаване на касов бон за платена такса  за заявителя. При необходимост може да бъде издадена фактура за заплатената такса.

     Таксите са съгласно Тарифа за таксите, които събират музеите, Националният институт за недвижимо културно наследство и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ за извършване на услуги и издаване на документи и дубликати (ПМС № 212/19.09.2013 г.).

5.    Маркиране на всяко произведение, за което се издава удостоверение за износ,  със специален печат по подходящ начин, без то да бъде увредено.

6.     В случаите, когато произведенията са много на брой, трудно преносими или едроформатни, комисията може да работи извън сградата на Националната галерия, след постъпило изрично заявяване  от приносителя на произведенията и одобрение от директора на Националната галерия. Транспорта на членовете на комисията се поема от заявителя, както и дневните разноски, ако комисията заседава извън гр. София. Стойността е съгласно Наредбата за командировки в страната.

 

 

В А Ж Н О !

На основание Постановление № 212 от 19 септември 2013 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които събират музеите, Националният институт за недвижимо културно наследство и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ за извършване на услуги и за издаване на документи и дубликати, одобрена с Постановление № 290 на Министерския съвет от 2011 г., таксите за издаване на удостоверение за износ на художествени произведения/предмети са следните:

- за всяко художествено произведение – 4 лева;
- за група от художествени произведения от 2 до 50 на брой – по 3 лева за всяко произведение;
- за група от художествени произведения над 50 броя – 2 лева за всяко произведение;

- за цикъл/тираж графични произведения до 50 броя/листа - 10 лева.

 

 

В А Ж Н О !

 

В случаите, когато художественото произведение може да се определи като културна ценност по смисъла на Закона за културното наследство, се подават следните документи за идентификация:

 

Заявление и Декларация за идентификация  за физически лица

 

Заявление и Декларация за идентификация  за институции и организации

 

 

 

За възникнали въпроси:  Нина Димова -  0877 36 87 38 , 02/980 00 93 вътр.15   nina.dimoff@abv.bg